Valmis työkalu vihdoin käyttöön

Metsäntutkijoilta tuli hyvä uutinen helmikuussa: Yli 200 hehtaarin metsätilojen metsäala on kasvanut liki 200 000 hehtaarilla viidessä vuodessa. Metsien pirstoutuminen jatkui sekin, sillä 1–10 hehtaarin tilojen luku kasvoi yli 7 000:lla. Pirstoutunut metsäala jäi kuitenkin 24 000 hehtaariin eli suunta on hyvä.

Tutkijat arvioivat metsävähennyksen laajennuksen verovuodesta 2008 alkaen kiihdyttäneen muutosta. Yrittäjien kannattaa ostaa metsätiloja. Myyntiin houkuttavat keinot ja kannustimet ovat vähissä.

Uskon, että myönteiset esimerkit metsätilan myyjistä laukaisisivat esimerkiksi perikuntien päätöksiä myydä tila. Rahaa on helpompi jakaa ja hoitaa kuin hehtaareita ja kuutiometrejä.

Avoin, jatkuva tiedotus metsätilojen kovasta kysynnästä, lukuisista ostotarjouksista ja hinnoista voisi vilkastuttaa tilakauppaa. Jos vanhempien metsätilalle ei ole pätevää jatkajaa, on ammattihenkilön uskallettava esittää tilan myyntiä vaihtoehtona perillisille.

Me emme saa metsiin valtiovallalta pikaratkaisua, joka poistaisi pienen tilakoon ja sitäkin ehkä hankalamman arkiolosuhteen eli pienen metsikkökuvion aiheuttamat kustannuspaineet.

Metsävaratiedoista on kuitenkin poimittavissa esimerkiksi taimikonhoito- tai ensiharvennuskohteet kartoille. Niiden yhdistely järkeviksi työmaakeskityksiksi ei voi olla eikä saa olla ylivoimaista.

Esimerkiksi Kuusikon metsäautotien vaikutuspiiriin kuuluvat 75, keskikooltaan 2,1 hehtaarin ensiharvennuskuviota voidaan keskittää yhdeksi työmaakokonaisuudeksi ilman, että yhdenkään 25:n mukana olevan metsänomistajan oikeusturva kärsisi.

Koneyrittäjälle riittäisi töitä pitkäksi aikaa. Hakkuu- ja ajokoneen siirtely lavetilla vähenisi rajusti. Latvat energiahakkeeksi hakettavan hakkurin tehollinen työaika pitenisi.

On korkea aika siirtää tie-, ojitus- ja lannoitustyömaiden arkinen yhteishankeajattelu sekä töiden ketjuttaminen käytännöksi myös energiapuun ja kuitupuun korjuuseen sekä taimikonhoitoon. Insinöörit sen olisivat jo tehneet.

Metsäammattiväellä on hyvät tietokannat ja kartat hallussaan. On häpeä olla käyttämättä niitä. Tervettä turhien kustannusten vihaa ja irtiottoa vanhasta arkirutiinista tarvitaan juuri nyt.

Metsänomistajat lähtevät mukaan työmaiden ketjutukseen, kun asia heille perustellaan. Olisivatko puumarkkinan osapuolet kerrankin niin kypsiä, että hyötyjen jaosta kiistelyn sijasta antaisivat säästöjen karttua kone- ja autoyrittäjien sekä heidän palkollistensa parhaaksi?

Juha Aaltoila
metsänhoitaja