Saanko tiedon naapurin metsässä olevasta mahdollisesta liito-oravan pesäpuusta?

Metsäkeskus saa uhanalaisten eliölajien esiintymispaikkoja, muinaisjäänteitä ja muita erityiskohteita koskevaa tietoa useista eri lähteistä. Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön tietojärjestelmiin sisältyvä tieto on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti julkista tietoa, joka jokaisella on oikeus saada. 

Jotkut tiedot on kuitenkin nimenomaisesti säädetty salassa pidettäviksi. Luontokohteita koskevat tiedot ovat salaisia, jos tietojen antamisen arvioidaan vaarantavan lajin tai arvokkaan luontoalueen suojelun. Tällaisia tietoja Metsäkeskuksella on hyvin vähän. Esimerkiksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskeva tieto on julkista.

Metsiä koskevan tiedon luovuttamista rajoittaa se, että Metsäkeskuksen tietojärjestelmät muodostavat viranomaisen henkilörekisterin. Jokaisella on oikeus saada tällaisessa rekisterissä oleva julkinen tieto nähtäväksi tai saada se suullisesti siitä riippumatta, onko kysymys henkilötiedosta tai muusta tiedosta. Henkilötietoja sisältävän kopion ja tulosteen tai sähköisessä muodossa olevien tietojen saaminen sen sijaan edellyttää, että tietojen pyytäjällä on oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Oikeus voi perustua esimerkiksi suostumukseen tai toimeksiantoon.

Henkilötietoja voivat olla suoraan tiettyä luonnollista henkilöä koskevat nimi- ja osoitetiedot ja ylipäänsä kaikenlaiset tätä henkilöä koskevat tiedot, jotka voidaan luotettavasti yhdistää häneen. Esimerkiksi henkilön omistamia metsiä koskevat tiedot voivat olla henkilötietoja. 

Tiedon naapurin metsässä olevasta liito-oravan pesäpuusta voi siis saada Metsäkeskukselta. Julkisen tiedon saa aina nähtäväksi tai se annetaan suullisesti siitä riippumatta, kuka metsän omistaa. Jos naapuri on luonnollinen henkilö, tiedon luovuttaminen kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa edellyttää kirjallista tietopyyntöä, jossa on kerrottava, millä perusteella pyytäjä voi käsitellä kyseistä henkilötietoa. Oikeushenkilön, esimerkiksi valtion, kunnan, yhtiön tai yhdistyksen, metsiä koskevan tiedon voi saada lähtökohtaisesti haluamassaan muodossa.

Janne Uitamo
metsälainsäädännön 
johtava asiantuntija,
OTM, MMM

Suomen metsäkeskus