Matkakulut

Miten metsätalouden matkakulut vähennetään verotuksessa?

Matkakuluina voidaan metsätalouden pääomatuloista vähentää kaikki tarpeelliset metsän hoitoon ja hallintaan liittyvät metsänomistajan matkakulut niin sanottuina vuosi-
menoina. Muun henkilön kuin metsänomistajan matkakuluja ei voi vähentää metsänomistajan matkakulujen tavoin. Muun henkilön kulut voivat kuitenkin olla verotuksessa vähennyskelpoisia, jos ne on maksettu hänen esittämänsä matkalaskun perusteella.

Metsänomistajan matkakulujen vähentämiseen ei liity omavastuuta, kuten palkansaajan verotuksessa kodin ja työpaikan välisiin matkakuluihin, eikä ylärajaa. Matkakulut ja muut vuosimenot vähennetään kassaperi-aatteen mukaisesti sinä verovuonna, jona maksu on suoritettu.

Metsänomistaja käyttää matkoihin useimmiten omaa autoa, joka ei kuulu metsätalouden kalustoon, vaan on yksityiskäytössä. Metsätalouden muistiinpanoissa on esitettävä selvitys matkasta aiheutuvien menojen vähentämiselle: ajon alkamis- ja päättymisaika, matkan tarkoitus, ajoreitti ja matkan pituus. Onkin suositeltavaa pitää ajopäiväkirjaa auton metsätalouskäytöstä. Julkisten kulkuneuvojen käytöstä tehdään metsätalouden muistiinpanoihin vastaava selvitys kuin oman auton käytöstäkin ja selvitykseen liitetään matkalippu.

Oman yksityiskäytössä olevan auton käytöstä johtuvat kulut vähennetään joko Verohallinnon ohjeiden mukaisen kilometrikustannuksen (vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa 0,25 euroa/km) tai todellisten kustannusten mukaisesti. Julkisia kulkuvälineitä käytettäessä matkakulut vähennetään aina todellisten kustannusten perusteella. Omaan metsään tehdyistä matkoista ei voi tehdä elantokustannusten lisääntymiseen perustuvaa päivärahavähennystä. Sen sijaan erityiselle työntekopaikalle, esimerkiksi metsätalouden koulutustilaisuuksiin, tehdyistä matkoista metsänomistaja voi vähentää niin sanotun oman päivärahan Verohallinnon yhtenäistämisohjeiden mukaisesti. Päivärahan edellytykset on tällöin selvitettävä metsätalouden muistiinpanoissa.

Jakamattoman kuolinpesän ja verotusyhtymän osakkaille aiheutuneet matkakustannukset ovat vähennettävissä kuolinpesän tai yhtymän metsätalouden pääomatuloista edellä kuvatuin perustein. Osakkaan tekemän matkalaskun perusteella jakamaton kuolinpesä voi maksaa verovapaista matkakustannusten korvauksista annetun Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita korvauksia kaikista kuolinpesän osakkaan tekemistä metsätalouden matkoista. Sen sijaan verotusyhtymä voi maksaa osakkailleen vastaavia korvauksia ainoastaan muista kuin kodin ja metsän välisistä matkoista. Yhtymän osakkaan matka kotoa metsätilalle ei Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaan ole tilapäinen työmatka.

Janne Uitamo
johtava metsälakiasiantuntija, OTM, MMM,
Metsäkeskus,
Julkiset palvelut