Metsänhoitomaksun lakkaaminen

Mitä metsänhoitomaksun lakkaaminen merkitsee metsänomistajalle?

Metsänhoitoyhdistyslakiin tehdyt laajat muutokset tulivat valtaosin voimaan vuoden 2015 alusta. Uudistuksen tavoitteena oli luoda tasapuoliset kilpailuedellytykset eri toimijoille metsäpalvelumarkkinoilla, lisätä metsänomistajien valinnanvapautta sekä poistaa veroluontoisesta metsänhoitomaksusta johtuvat metsänhoitoyhdistysten liiketoiminnan rajoitukset. Näistä syistä luovuttiin lakisääteisestä metsänhoitomaksusta sekä siihen liittyneestä metsänomistajien automaattisesta jäsenyydestä metsänhoitoyhdistyksissä.

Metsänhoitoyhdistykset säilyvät lainmuutoksen jälkeenkin yhdistysmuotoisina organisaatioina, joiden tehtävänä on edistää jäsentensä metsätaloudelleen asettamien tavoitteiden toteutumista, valvoa jäsenten etua sekä tarjota heille metsän omistamiseen ja metsätalouden harjoittamiseen liittyviä palveluja. Taloudellista toimintaa metsänhoitoyhdistykset voivat harjoittaa yhdistyslain mukaisesti. Metsänhoitoyhdistyksille ei enää määrätä toimialueita, joten ne voivat tarjota palveluja ja hankkia jäseniä ilman maantieteellisiä rajoituksia.

Myös uusien metsänhoitoyhdistysten perustaminen on mahdollista, kun laissa säädetyt metsänomistajien määrää ja metsätalouden maan pinta-alaa koskevat vähimmäisedellytykset täyttyvät. Lainmuutoksen jälkeen metsänhoitoyhdistyksiä koskevia erityissäännöksiä on jäljellä varsin vähän: pääosin metsänhoitoyhdistysten hallintoon sekä muun muassa yhdistyksen jäseneksi liittymiseen ja siitä eroamiseen sovelletaan yhdistyslain säännöksiä.

Verohallinto keräsi ennen lainmuutosta veroluontoisen metsänhoitomaksun, jolla metsänhoitoyhdistysten toimintaa rahoitettiin liiketoiminnan tuottojen ohella. Viimeisen kerran metsänhoitomaksu perittiin ja tilitettiin metsänhoitoyhdistyksille loppuvuodesta 2014. Jatkossa metsänhoitoyhdistykset keräävät jäseniltään tavallisia jäsenmaksuja. Ensimmäiset jäsenmaksut tulevat maksettaviksi tänä vuonna.

Lainmuutoksen jälkeen jäsenyyden alkamiseen ja päättymiseen metsänhoitoyhdistyksessä sovelletaan yhdistyslain säännöksiä. Jäsenyys on vapaaehtoista, kuten muissakin yhdistyksissä. Lainmuutos ei kuitenkaan ole vaikuttanut voimassa olleisiin jäsenyyksiin: jäsenyys jatkuu, ellei metsänomistaja ilmoita eroavansa metsänhoitoyhdistyksestä.

Uudesta metsänomistajasta ei puolestaan tule jäsentä, ellei hän ilmoita liittyvänsä yhdistykseen. Myöskään metsänomistajat, jotka ovat ennen lainmuutosta eronneet jäsenyydestä saadakseen vapautuksen metsänhoitomaksusta, eivät palaa metsänhoitoyhdistysten jäseniksi ilman ilmoitusta jäseneksi liittymisestä. Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä alkaa yhdistyslain mukaisesti, kun hallitus on hyväksynyt ilmoituksen jäseneksi liittymisestä, jollei yhdistyksen säännöissä määrätä toisin.

Metsänomistaja voi milloin tahansa erota metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka on toiminut sääntöjen vastaisesti tai aiheuttanut yhdistykselle vahinkoa toiminnallaan. Velvollisuus maksaa jäsenmaksua ja yhdistyksestä eroaminen ovat eri asioita, joten jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita eroamista.

Metsänhoitoyhdistyksille laadittujen mallisääntöjen mukaan eroaminen tulee voimaan heti, kun jäsen on ilmoittanut siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Velvollisuus maksaa jäsenmaksua jatkuu kuitenkin eroamisvuoden loppuun saakka.

Janne Uitamo
johtava metsälakiasiantuntija
OTM, MMM
Metsäkeskus