Metsien suojelua myös ilman METSOa

Monimuotoinen metsäluonto lajeineen ja elinympäristöineen on perusta kaikille niille hyödyille, joita ihmiset metsistä ammentavat. Metsien lisääntyvä puunkäyttö edellyttää luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden vahvistamista, näin määritellään jo metsälaissa.

Keskeisen osan talousmetsien luonnonhoidosta muodostavat metsien arvokkaat elinympäristöt eli luontokohteet ja niiden säilyttäminen. Yksi tärkeä keino luontokohteiden säilyttämiseksi on ollut metsien monimuotoisuuden turvaamisohjelma METSO. Vuonna 2008 alkanut vapaaehtoinen METSO-ohjelma antaa metsänomistajille erilaisia suojelun keinoja. Osana METSOa Suomen metsäkeskus valmistelee ja rahoittaa yksityisille metsänomistajille määräaikaisia metsätalouden ympäristötukisopimuksia.

Viime vuosina METSO-ohjelman rahoitus on vähentynyt voimakkaasti: vuonna 2011 ympäristötukeen käytettiin lähes yhdeksän miljoonaa euroa, nyt käytettävissä on noin kolme miljoonaa euroa. Määrärahojen pienenemisen vuoksi kaikkia aiemmin solmittuja ympäristötukisopimuksia ei voida uusia 10 vuoden sopimuskauden päättyessä.

Metsäkeskus pyrkii rahoittamaan sellaisia luontokohteita, jotka ovat monimuotoisuusarvoiltaan merkittäviä ja jotka sijaitsevat kytkeytyneinä toisiin luonto- tai suojelukohteisiin. Ensisijaisia rahoitettavia kohteita ovat esimerkiksi luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset lehtolaikut, rehevät puronvarret ja puustoiset korvet sekä letot. Sen sijaan vähäpuustoisia karuja soita tai kallioalueita ei tällä hetkellä pääsääntöisesti voida rahoittaa.

Luontokohteiden hyviä monimuotoisuusarvoja ovat luonnontilaisen puuston lisäksi esimerkiksi sekametsäisyys ja eri-ikäisrakenteisuus, runsas lahopuusto ja pitkäaikainen lahopuujatku­mo sekä luonnontilainen vesitalous. Nämä ominaispiirteet merkitsevät yleensä myös harvinaistuneiden tai uhanalaisten lajien esiintymistä luontokohteella. Arvokkaita luontokohteita olisi tärkeä suojella edelleen, vaikka METSO-rahoitus loppuisikin.

Yksi vaihtoehto on esimerkiksi Luontolahjani 100-vuotiaalle Suomelle.

Metsälaki määrittelee elinympäristöt, jotka maanomistajan tulee säilyttää.

Lisätietoja metsälain elinympäristöistä löydät Metsäkeskuksen verkkopalvelusta. 

Oman tilasi luontotietoihin voit tutustua tar­kemmin Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa.

Matti Seppälä
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus