Homepage

8.4.2015 Juristen svarar: Fördelarna med en samfälld skog
Vilken är nyttan av att gå med i en samfälld skog?
24.10.2014 Juristen svarar: Skadestånd för skogsskada
Vem är skadeståndsskyldig om en skogsskada sprider sig från grannens mark?
11.6.2014 Juristen svarar: Stängning av enskild väg med en bom
Hur ska man göra om man vill förbjuda att utomstående kör på en enskild väg?
25.9.2013 Norra Savolax har förutsättningar för biooljeraffinaderier
Om en biooljeraffinaderi använder årligen cirka 350 000 kubikmeter råvara är det möjligt att anlägga 2–3 nya biooljeraffinaderier i norra Savolax, utöver de projekt som sedan har startat.
25.9.2013 Utbildning för skogsfackmän
Skogscentralen ordnar i samarbete med Skogsforskningsinstitutet utbildning för skogsfackmän under hösten.
25.9.2013 Må bra i skogen
Projektet ”Hyvän mielen metsäkävely” uppmuntrar folk att röra sig i naturen för att främja den mentala hälsan.
25.9.2013 Dags för Skogsmässan igen
Den förnyade Skogsmässan intar Helsingfors mässcentrum den 22–24 november.
25.9.2013 Finlands bästa vedhuggare efterlyses
Kvaltävlingarna för FM i vedhuggning pågår fortfarande. Tävlingen kulminerar i finalen som går av stapeln på Skogsmässan 22–24.11.
25.9.2013 Nya skogslagen ska behandlas i riksdagen
De mest betydande förändringarna gäller genomförandet av förnyelse- och beståndsvårdande avverkning, skogsförnyelse och hänsynen till den biologiska mångfalden.
25.9.2013 NATNET kopplar ihop skyddsområden
Projektet NATNET Life+ (2012–2016) satsar på att förena redan existerande naturskyddsområden i sydvästra Lappland.
25.9.2013 Omsorgsfullt arbete resulterade i Finlands bästa fågelholk
Tidningen Min Skogs fototävling med temat fågelholk är avgjort. Vinnarholken är byggd av Perttu Kokkila.
25.9.2013 Du hinner ännu!
Du hinner ännu anmäla dig till kursen i plantskogsvård. Välkommen att lära dig grunderna i planskogsvård och hur du använder och servar en röjsåg.
25.9.2013 Mer om skogen i oktober
Skogscentralen ordnar i samarbete med sina partner ett evenemang för skogsägare och yrkesfolk i S:t Michel den 5 oktober.
25.9.2013 En skogsrutt på webben
På skogsinlärningsstigen i Pyynikki i Tammerfors kan du med en app som är avsedd för Android-tabletter öppna en karta som guidar dig till följande uppgift.
25.9.2013 Förebygg stormskador
Skogscentralens region i Norra Österbotten har startat ett projekt vars mål är att förebygga stormskador intill elledningar och järnvägar.

Förnyelseavverkning

29.1.2014
När skogens tillväxt avstannar eller när skogen är tillräckligt gammal och grov, kan man förnya den. Vid förnyelseavverkningen bärgar man skörden och då är också avverkningsinkomsten som störst. Enligt skogslagen måste man anlägga en ny plantskog för att ersätta det avverkade trädbeståndet. Sakkunnig: utbildningsexpert Minna Rautalin.

Skyddszoner

29.1.2014
Man bör lämna en orörd skyddszon på några meter mellan vattendrag och avverkningsområdet. Sakkunnig: naturvårdsexpert Timo Vesanto

Plantering av skog

29.1.2014
Med tidig röjning avlägsnas lövsly som stör plantornas tillväxt i beståndet. Sakkunnig: anskaffningsförman Taina Sairio

Virkesmätning med skördare eller våg

29.1.2014
Vid virkeshandel använde man skogsbruksplanen för att uppskatta virkesmängden i kubikmeter. Den slutgiltiga virkesmängden får man från skördaren som mäter virket när det avverkas. En annan mätmetod är mätning med våg. Vågen sitter på skotaren eller virkesbilen och mäter hela virkespartiet. Metoden blir allt vanligare och används främst för energived. Maskinentreprenör Jarkko Tuominen, drivningsförman Jari Luhtamaa och rådgivare Jaakko Toijala berättar mer.

Naturvårdsträd

29.1.2014
För att främja mångfalden i skogsnaturen kvarlämnas stående trädgrupper på områden där man gjort förnyelseavverkning. Sakkunnig: expert på skogsnaturvård Timo Vesanto

Bekämpning av rotröta

29.1.2014
Rottickan som orsakar rotröta är en svampsjukdom som grasserar i granskogar på vissa områden i södra Finland. Bekämpningen av rotröta berättigar till statsstöd. Sakkunniga: skogsbruksgranskare Lassi Hakulinen Birkalands skogscentral och maskinföretagare Hannu Rautio.

Kontinuitetsskogsbruk

29.1.2014
Det finns många sätt att sköta och förnya skogen. I vissa granbestånd är det möjligt att tillämpa kontinuitetsskogsbruk. Man talar ibland om plockhuggning och flerskiktade bestånd. Expert är professor Kari Mielikäinen på Skogsforskningsinstitutet.

Markberedning

29.1.2014
Förnyelse av skogen ger bra resultat då marken behandlas och blir en bra växtplats för plantorna. Grävmaskinföretagare Raimo Rantanen förevisar markberedning.

Sådd av tall

29.1.2014
Tall kan man så på våren på karga och grovkorniga växtplatser som är markberedda. Sakkunnig: skogsarbetare Markku Niittynen.

Gräsbekämpning

29.1.2014
På bördiga skogsmarker kan det hända att gräs och övrig markvegetation förkväver plantorna. Lättare skogsarbete finns knappast ? det är bara att ta på gummistövlarna och trampa ner gräset kring plantorna. Sakkunnig: anskaffningsförman Taina Sairio.

Naturlig förnyelse med tall

29.1.2014
Naturlig förnyelse med tall lyckas på karga skogsmarker då man vet att de kommande åren är goda fröår och då marken markbereds. Sakkunnig: skogsbruksgranskare Lassi Hakulinen.

METSO Handlingsplan för den biologiska mångfalden

29.1.2014
Med hjälp av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna kan skogsägaren trygga viktiga livsmiljöer och viktiga strukturella drag i sina skogar. På så sätt stoppas tillbakagången i mångfalden och den biologiska mångfalden gynnas. Skyddet sker stegvis och är frivilligt, och det är också möjligt att få ersättning för skyddet. Sakkunnig: skogsnaturrådgivare Jukka Ruutiainen, Birkalands skogscentral.

Plantskogsskötsel, statsstöd

29.1.2014
Kvaliteten på ungskogar kan förbättras genom att plantskogen sköts. Samtidigt regleras trädslagsförhållandet och tätheten i beståndet. Skogsägaren kan utföra arbetet själv eller beställa det av utomstående. I vissa fall är det möjligt att få statsstöd. Sakkunnig: skogsbruksgranskare Lassi Hakulinen, Birkalands skogscentral

Första gallring

29.1.2014
I den första gallringen prioriteras de kvalitativt sett bästa träden, och de får det växtutrymme de behöver. Sakkunnig: skogsägare-företagare Tiina Morri.

Använda röjsåg

29.1.2014
I ett tidigt skede av skogens kretslopp är det viktigt att plantorna får tillräckligt utrymme. Arbete med röjsåg passar alla -- oberoende av kondition eller ålder. En röjsåg är inte heller någon stor investering. Du får motion och lär känna din skog. Utbildare Matti Äijö berättar mer.

Tidig röjning i plantbestånd

29.1.2014
Med tidig röjning avlägsnas lövsly som stör plantornas tillväxt i beståndet.
23.10.2018, Asiantuntija vastaa: Hur snabbt behandlas Kemera-ansökningarna?
10.4.2018, Asiantuntija vastaa: Hur förnyades lagen om skoglig information
31.10.2017, Asiantuntija vastaa: Avdragbara utgifter
11.4.2017, Paininpuu: Skydd av skog också utan METSO
4.4.2017, Asiantuntija vastaa: Varför lönar det sig att sköta plantskogen?
13.10.2016, Paininpuu: Kemera - bra dräng, dålig husbonde
13.10.2016, Asiantuntija vastaa: Rekreationsbruk av enskild väg
13.10.2016, Asiantuntija vastaa: Dikning och vattendrag
30.3.2016, Asiantuntija vastaa: Är informationen om hotade arter offentlig?
30.3.2016, Asiantuntija vastaa: Hur klarade granbarkborrarna den kalla vintern?
19.10.2015, Paininpuu: Vattenvården kräver arbete
19.10.2015, Asiantuntija vastaa: Lagring av virke
8.4.2015, Paininpuu: Bättre tjänster genom samarbete
24.10.2014, Asiantuntija vastaa: Skadestånd för skogsskada
14.5.2014, Asiantuntija vastaa: Luckhuggning
17.10.2013, Paininpuu: En faslig massa älgar?
17.10.2013, Asiantuntija vastaa: Resekostnader